امروزه شاید کمتر کسی را پیدا کنیم که به اهمیت میزان مطالعه آگاه نباشد. یکی از مهمترین اهداف  ما در انتشارات پیام آزادی بالابردن سرانه مطالعه در کشور عزیزمان ایران است.